Regulamin:

1. Umowa wynajmu limuzyny jest zawierana między firmą EliteLimo zwaną dalej wynajmującym ,a klientem zwanym dalej zamawiającym.

2. Przedmiotem umowy jest wynajem limuzyny wraz z szoferem.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie przez zamawiającego opłaty rezerwacyjnej wynikającej z cennika usług EliteLimo.

4. Stawki za wynajem są godzinne, nie minutowe. Przedłużenie czasu dłużej niż 5 min powoduje dopłatę za pełną godzinę.

5. W wypadku rezygnacji przez zamawiającego z wykonania usługi , po zaksięgowaniu wpłaty opłata rezerwacyjna wpłacona przez zamawiającego nie podlega zwrotowi, w przypadku nie wywiązania się z umowy z winy zamawiającego,zamawiający zobowiązany jest do wpłaty całości należności wynikającej z umowy.

6. Wpłata opłaty rezerwacyjnej przez zamawiającego stanowi rezerwację limuzyny wyszczególnionej w umowie na czas wynikający z umowy.

7. Na życzenie zamawiającego umowa wynajęcia limuzyny z kierowcą zostanie przesłana na podany adres w ciągu 7 dni od otrzymania opłaty rezerwacyjnej lub potwierdzenia wpłaty na konto.

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałej należności kierowcy przed wykonaniem zlecenia.

9. Na prośbę wynajmującego wystawiamy fakturę 8% w ciągu 7 dni od wykonania zlecenia.

10. Zamawiający dopłaci wynajmującemu za każdą dodatkową godzinę wykonania usługi zgodnie z ustaloną w cenniku EliteLimo stawką.

11. Zamawiający nie może zmniejszyć czasu wynajęcia limuzyny w dniu wykonywania zlecenia, wszelkie zmiany dotyczące zakresu lub czasu wykonania zlecenia należy zgłaszać do dnia poprzedzającego wykonania zlecenia.

12. Jeżeli zamawiający zwolni wcześniej auto nie może domagać się zmniejszenia należności wynikającej z umowy za wykonane zlecenia.

13. W przypadku wynajęcia limuzyny poza terenem Warszawy (powyżej 10 km od granicy miasta) zamawiający dopłaci wynajmującemu za dojazd kwotę wyszczególnioną w umowie (nie mniej niż 2 PLN za kilometr liczony tam i z powrotem).

14. W wynajmowanej limuzynie obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA.

15. W przypadku awarii auta w drodze do zamawiającego lub w trakcie wykonywania zlecenia zostanie podstawiony inny samochód w miarę możliwości o podobnych cechach. Zamawiający wyraża zgodę na takie awaryjne rozwiązanie.

16. W przypadku powstania wszelkich uszkodzeń wynajmowanego auta zaistniałych z ewidentnej winy Zamawiającego (zabrudzenia lub przypalenia tapicerki, uszkodzenia lakieru, elementów samochodu i wyposażenia itp. )Zamawiający ponosi całkowity koszt usunięcia powyższych uszkodzeń.

17.Za rzeczy pozostawione w limuzynie nie ponosimy odpowiedzialności.

18.Zamawiający otrzymuje od firmy EliteLimo gratis w postaci butelki wina musującego oraz wejściowkę dla grupy do wybranego klubu w Warszawie (uwaga ! wejściówka nie daje gwarancji wejścia do klubu ) 

19. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację postanowień wyżej wymienionego Regulaminu.